Kara Sea, Novaya Zemlya Archipelago. North island. Blagopoluchiya Bay. September 2018.